Списание „Език и литература“ е включено в списъка на европейските реферирани списания в хуманитарната област ЕRIH (European Reference Index for the Humanities). ESF Standing Committee for the Humanities (SCH) https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp

Изисквания към материалите на авторите


ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ