индексиране | цели и обхват | оценяване | политики

„Език и литература“ е най-старото българско филологическо списание, което излиза в продължение на 72 години и досега редовно и без прекъсване. Създадено е през 1946 г. като печатен орган на Дружеството на филолозите слависти, а от 1977 г. е издание на Съюза на филолозите българисти. През изтеклите десетилетия редактори и членове на редколегията и редакционния съвет са били изтъкнати български езиковеди, литературоведи, писатели, културолози, педагози и др. В момента списанието има международен издателски съвет, чиито членове са известни български и чужди специалисти в областта на езикознанието литературознанието, културологията, историята и медиевистиката – Иван Радев (председател), Войчех Галонзка (Полша), Джузепе дел’Агата (Италия), Кирил Топалов, Клео Протохристова, Майкъл Холман (Великобритания), Мари Врина (Франция), Милена Цанева, Михаил Виденов, Никола Георгиев, Симеон Хаджикосев и Симеон Янев. В неговите функции влизат най-вече определянето и контролирането на издателските политики, насоки и цели. Международната редакционна колегия изпълнява оперативната дейност при планирането, подготовката и реализацията на издателските планове. Нейни членове са Боян Вълчев (главен редактор), Аннегрет Ниман-Щерн (Германия), Асен Кожухаров, Григорий Венедиктов (Русия), Дьорд Сонди (Унгария), Йордан Ефтимов, Камен Рикев (Полша), Камила Данилченко (Италия), Катя Исса, Катя Станева, Костас Динас (Гърция), Маргарет Димитрова и Юлияна Стоянова.

Редакцията участва редовно в обявяваните конкурси в областта на литературата, езикознанието и културата и по този начин осигурява голяма част от средствата за отпечатването на списанието. Проектите не се планират и подготвят самоцелно и откъснато един от друг, а се замислят като части от едно взаимосвързано и хармонично цяло. Чрез тях редакцията се стреми да представи пред читателите си променящата се картина в модерната хуманитаристика. Осъществяването на интердисциплинен дебат между различните научни области е сред важните задачи, стоящи пред редакционния екип при замислянето на всеки проект. Освен чисто научните цели стремежът при отделните проекти и разработки е те да носят и конкретни практически ползи както за образованието, така и за цялото общество. Разширяването на кръговете от читатели и автори е непрестанна грижа на редакцията, което спада към основните приоритети. За тази цел от 2017 г. списанието е регистрирано и като пълнотекстово онлайн-издание eISSN 2535-1036 (www.ezik-i-literatura.eu).

От 1994 г. е станала традиционна за списанието схемата всяка книжки да се организира около една централна тема в областта на езика, литературата, науката, културата и т.н., например Най-новата българска литература, Българският език в училището и университета, Средиземноморската мисъл, Българистика в Китай, китаистика в България, Четвърт век най-нова българска литеатура, Българистика в Полша, полонистика в България и др. Тази особеност на тематична организация е характерна за списанието, придава му специфичен облик и го отличава от останалата хуманитарна научна периодика у нас. Във всяка книжка се публикуват качествени и приносни текстове от видни чуждестранни автори, както и от най-значимите български езиковеди, литературоведи, фолклористи, етнолози, културолози и др.

За разлика от сродни филологически издания, които са твърде тясно специализирани и в известен смисъл са ведомствени, „Език и литература“ и като тематика и проблематика, и като автори и сътрудници, и като читателска аудитория е академично издание с най-широк филологически профил, който (освен езиковедски и литературоведски) обхваща и други хуманитарни области, като не събира еклектично на едно място различни публикации, а осъществява между тях плодотворни интердисциплинни дебати. Чрез публикации на български и чуждестранни автори „Език и литература“ разглежда проблеми на философията и историята на езика и литературата, наратологията, поетологията, херменевтиката, семиотиката и т.н., вписвайки в единен диалогичен контекст философски, езиковедски и литературоведски, исторически и социологически, българистични и общометодологически проблеми. Една от основните линии в редакционната дейност е публикуване на статии, в които се проследяват най-новите теории и тенденции в световната наука. В съответствие с цялостната трайна политика на редакцията и със заложените тематични планове списание „Език и литература“ публикува редовно и целенасочено изследвания в областта на националното културно, езиково и литературно наследство, като по този начин допринася за утвърждаване на националния ни авторитет и идентичност и популяризира българските научни постижения в чужбина.

Редакцията следва всички международни стандарти за приемане, обработка и публикуване на постъпващите материали. С оглед на заложените теми за отделните броеве се провеждат подробни разговори с поканените автори, което цели те да бъдат ориентирани по отношение на централната тема и за техническите изисквания за оформление на статиите, както и за сроковете за представянето им. След постъпването си всяка статия се подлага на анонимно рецензиране и едва след това влиза в предвидените редакционни процедури. В състава на анонимните рецензенти са утвърдени български и чуждестранни изследователи специалисти в съответните научни области, чиито рецензии и препоръките в тях се вземат много сериозно предвид. Трайният стремеж на редакцията е всички публикации да отговарят на обичайното за списанието високо научно, езиково и стилистично равнище.

Списание „Език и литература“ е включено, следи се, анализира се и се оценява от редица европейски и световни бази данни, сред които са:
 • ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
 • o РИНЦ-Science Index – Руският индекс за научното цитиране, коопериран с WoS (Web of Science)
 • ScholarGoogle
 • o Część C wykazu czasopism naukowych (Списък Ц на одобрените научни списания от полското Министерство на науката и висшето образование)/li>
 • BRILL – Liguistic Bibliography Online
 • Slavistik Portal – Virtual Library Slavistics
 • MIAR – Information Matrix for the Analysis of Journals
То е включено в каталозите на
 • Library of Congress Online Catalogue – Washington,
 • Staatsbibliothek (Verbundkatalog) – Berlin,
 • Universitätsbibliothek Leipzig
 • o и на много други библиотеки у нас и в чужбина.

Списание „Език и литература“ е предназначено за широк кръг читатели –преподаватели, изследователи, студенти, учащи се във филологическите и другите хуманитарни факултети на българските и чуждестранните университети, кандидат-студенти, ученици, журналисти, литератори, културни дейци.

Редакцията приема с благодарност предложения за рецензиране на научни трудове. В списанието се публикуват и материали, които разглеждат дискусионни теми, както и такива, чиито постановки не съответстват или противоречат на собствените убеждения и научни представи на членове на редакционния екип.