Списание „Език и литература“ е издание на Съюза на филолозите българисти. Основано е през 1946 г. и наскоро отбеляза 72-ата си годишнина. Сега то е най-старото все още излизащо редовно периодично филологическо списание у нас и се ползва със заслужен авторитет. „Език и литература“ е реферирано строго научно списание, чиято редакция спазва стриктно всички международно утвърдени практики, стандарти и етични норми. Предлаганите материали се подлагат задължително на двойно анонимно рецензиране от утвърдени български и чуждестранни учени, което гарантира високото качество на публикациите. Редакцията участва редовно в обявяваните конкурси в областта на литературата, езикознанието и културата и по този начин осигурява голяма част от средствата за отпечатването на списанието. Проектите не се планират и подготвят самоцелно и откъснато един от друг, а се замислят като части от едно взаимосвързано и хармонично цяло. Осъществяването на интердисциплинен дебат между различните научни области е сред важните задачи, стоящи пред редакционния екип при замислянето на всеки проект.

Освен преследване на чисто научните цели стремежът при отделните проекти и разработки е те да носят и конкретни практически ползи както за науката, така и за образованието, а чрез него и за цялото общество. Разширяването на кръговете от читатели и автори е непрестанна грижа на редакцията, което спада към основните приоритети. За тази цел от 2017 г. списанието е регистрирано и като пълнотекстово онлайн-издание eISSN 2535-1036 (ezik-i-literatura.eu).
Списание „Език и литература“ е включено, следи се, анализира се и се оценява от редица европейски и световни бази данни, сред които са:

 • ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
 • РИНЦ-Science Index – Руският индекс за научното цитиране, коопериран с Web of Science
 • ScholarGoogle
 • Część C wykazu czasopism naukowych (Списък Ц на одобрените научни списания от полското Министерство на науката и висшето образование)
 • BRILL – Linguistic Bibliography Online
 • Slavistik Portal – Virtual Library Slavistics
 • MIAR – Information Matrix for the Analysis of Journals
 • Списание „Език и литература“ е включено в каталозите на:
 • Library of Congress Online Catalogue – Washington,
 • Staatsbibliothek (Verbundkatalog) – Berlin,
 • Universitätsbibliothek Leipzig,
 • UCSB-Library – USA
 • и на много други университетски и национални библиотеки у нас и в чужбина.