индексиране | цели и обхват | оценяване | политики

Редакцията следва всички международни стандарти за приемане, обработка и публикуване на постъпващите материали. С оглед на заложените теми за отделните броеве се провеждат подробни разговори с поканените автори, което цели те да бъдат ориентирани по отношение на централната тема и за техническите изисквания за оформление на статиите, както и за сроковете за представянето им. След постъпването си всяка статия се подлага на анонимно рецензиране и едва след това влиза в предвидените редакционни процедури. В състава на анонимните рецензенти са утвърдени български и чуждестранни изследователи специалисти в съответните научни области, чиито рецензии и препоръките в тях се вземат много сериозно предвид. Трайният стремеж на редакцията е всички публикации да отговарят на обичайното за списанието високо научно, езиково и стилистично равнище.