индексиране | цели и обхват | оценяване | политики

От 1994 г. е станала традиционна за списанието схемата всяка книжки да се организира около една централна тема в областта на езика, литературата, науката, културата и т.н., например Най-новата българска литература, Българският език в училището и университета, Средиземноморската мисъл, Българистика в Китай, китаистика в България, Четвърт век най-нова българска литеатура, Българистика в Полша, полонистика в България и др. Тази особеност на тематична организация е характерна за списанието, придава му специфичен облик и го отличава от останалата хуманитарна научна периодика у нас. Във всяка книжка се публикуват качествени и приносни текстове от видни чуждестранни автори, както и от най-значимите български езиковеди, литературоведи, фолклористи, етнолози, културолози и др.
Редакцията приема с благодарност предложения за рецензиране на научни трудове.
В списанието се публикуват и материали, които разглеждат дискусионни теми, както и такива, чиито постановки не съответстват или противоречат на собствените убеждения и научни представи на членовете на редакционния екип.

Списанието „Език и литература“ като тематика и проблематика, като автори и сътрудници, и като читателска аудитория е академично издание с най-широк филологически профил, който (освен езиковедски и литературоведски) обхваща и други хуманитарни области, като не събира еклектично на едно място различни публикации, а осъществява между тях плодотворни интердисциплинни дебати. Чрез публикации на български и чуждестранни автори „Език и литература“ разглежда проблеми на философията и историята на езика и литературата, наратологията, поетологията, херменевтиката, семиотиката и т.н., вписвайки в единен диалогичен контекст философски, езиковедски и литературоведски, исторически и социологически, българистични и общометодологически проблеми. Една от основните линии в редакционната дейност е публикуване на статии, в които се проследяват най-новите теории и тенденции в световната наука. В съответствие с цялостната трайна политика на редакцията и със заложените тематични планове списание „Език и литература“ публикува редовно и целенасочено изследвания в областта на националното културно, езиково и литературно наследство, като по този начин допринася за утвърждаване на националния ни авторитет и идентичност и популяризира българските научни постижения в чужбина.

Редакцията следва всички международни стандарти за приемане, обработка и публикуване на постъпващите материали. С оглед на заложените теми за отделните броеве се провеждат подробни разговори с поканените автори, което цели те да бъдат ориентирани по отношение на централната тема и за техническите изисквания за оформление на статиите, както и за сроковете за представянето им. След постъпването си всяка статия се подлага на анонимно рецензиране и едва след това влиза в предвидените редакционни процедури. В състава на анонимните рецензенти са утвърдени български и чуждестранни изследователи специалисти в съответните научни области, чиито рецензии и препоръките в тях се вземат много сериозно предвид. Трайният стремеж на редакцията е всички публикации да отговарят на обичайното за списанието високо научно, езиково и стилистично равнище.

Списание „Език и литература“ е предназначено за широк кръг читатели –преподаватели, изследователи, студенти, учащи се във филологическите и другите хуманитарни факултети на българските и чуждестранните университети, кандидат-студенти, ученици, журналисти, литератори, културни дейци.
Редакцията приема с благодарност предложения за рецензиране на научни трудове. В списанието се публикуват и материали, които разглеждат дискусионни теми, както и такива, чиито постановки не съответстват или противоречат на собствените убеждения и научни представи на членове на редакционния екип.