Брой 3-4/2018ТЕМА НА БРОЯ:

Българистика в Хърватия, хърватистика в БългарияСЪДЪРЖАНИЕ

Боян Вълчев
Нашите съседи и ние. Размисли около понятието „сърбохърватски“
стр. 8–9
Светлозар Елдъров, Антоанета Балчева
Изследванията на българо-хърватските връзки през вековете в Института за балканистика с Център по тракология – Българска академия на науките
стр. 10–26
Ина Христова
Аспекти на рецепцията на българската литература в Хърватия след 1989 г.
стр. 27–41
Елена Дараданова
Хърватската женска поезия през първото десетилетие на ХХI век
стр. 42–54
Антоанета Балчева
Аспекти на модерността в литературно-естетическите търсения на българи и хървати от началото на ХХ в.
стр. 55–63
Марияна Бийелич
Естетиката на гротеската като естетика на обществената криза в повестта „Сляпото куче“ на Борис Христов
стр. 64–76
Вйекослава Юрдана, Евелина Грозданова
„Hodi bratko, sedi, da l’ razberaš što t’ govorim“: за българите и България от перото на двама хървати в Цариград
стр. 77–94
Найда Иванова
Катехизисът като полемичен жанр в споровете за хърватския книжовен език през ХІХ в.
стр. 95–112
Флоранс Греъм
Анализ на правописа на три български павликянски паметника от XVIII в., написани на латиница
стр. 113–122
Искра Христова-Шомова
Четивото от Послание на апостол Павел До Римляни 1:1-12 във Втория Берамски бревиар
стр. 123–134
Маргарет Димитрова
Песен на песните 2:14b в средновековни славянски ръкописи: преводачески подходи
стр. 135–150
Сузана Марянич
Душата след смъртта и зооморфният код – съпоставка на хърватската и българската етнотрадиция и състоянието им днес
стр. 151–164
Димка Савова
Глаголи с елемента си в хърватския език
стр. 165–177
Росица Стефчева
Методологични проблеми при описанието на модалните частици в българския и хърватския език
стр. 178–194
Симеон Стефанов
Лексиката в Šibenska molitva
Глотометричен анализ
стр. 195–208
Илиана Чекова
Славянски светци в кирилски ръкописи в Хърватия
стр. 209–224

Архив

Лилия Илиева
Българският първообраз на „Додатък към Санктпетербургските сравнителни речници“
(Cod. Kop. 31, Копитарова сбирка, Народна и университетска библиотека в Любляна)
стр. 225–234
Cod. Kop. 31 (факсимиле)
Копитарова сбирка в Народната и университетска библиотека в Любляна
стр. 235–253

Светлана Славкова
Значение на вида или на видо-времевата форма?
За реализацията на общофактическото значение в българския език
стр. 254–267
Антоанета Алипиева
Феминистичната тема на Вера Мутафчиева
стр. 268–276
Камен Рикев
„Не сме това, което виждате!“ или за неизбежните стереотипи в българския образ зад граница
Наблюдения на филолога
стр. 277–285
Мария Григорова
С претенции за правна компетентност
стр. 286–295

Книжовен преглед

Литературният Сплит
Елена Дараданова за тематичен брой на сп. „Панорама“
стр. 296–299
Нови стандарти в обучението по хърватски и сръбски език
Росица Стефчева за „Учебник по сръбски и хърватски език“ от Т. Дункова и Б. Васич
стр. 300–304
Нови изследвания в областта на хърватското глаголашество
Симеон Стефанов за „Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju“ (Zagreb, Staroslаvеnski institut, 2015, ISBN 978-953-6080-20-5, Съст. Весна Бадурина-Стипчевич, Сандра Пожар, Франьо Велчич
стр. 304–309
Речник на хърватските анималистични фразеологизми
Росица Стефчева за „Rječnik hrvatskih animalističkih frazema“ (Zagreb, Školska knjiga, d.d., 2017, 243 s.) от Ивана Видович Болт, Бранка Барчот, Желка Финк Арсовски, Барбара Ковачевич, Неда Пинтарич, Ана Васунг
стр. 309–311
Нови разработки по лексикология и лексикография на славянските езици
Иван Касабов за „Лексикология и лексикография славянских языков“ (Москва, Лексрус 2015, Отг. ред. М. И. Чернишева)
стр. 312–314

Хроника

Международна конференция, посветена на средновековните бревиари стр. 315–318