Брой 3–4/2015ТЕМА НА БРОЯ:

70 ГОДИНИ
ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО
НА СЕГАШНИЯ БЪЛГАРСКИ
ПРАВОПИС


СЪДЪРЖАНИЕ

70 години от въвеждането на сегашния български правопис

Боян Вълчев
Много или малко са 70 години?
стр. 8–14
Архив: Наредба закон за правописа (27.02.1945 г.) стр. 15
Архив: Проект за опростяване на правописа стр. 16–24
Архив: Александър Теодоров-Балан.
„Делото на Седма правописна комисия“ (8.12.1944 г.)
стр. 25–62
Архив: Предложение на Главната дирекция на издателствата, полиграфическата промишленост и търговията
с печатни произведения (8.11.1950 г.)
стр. 63
Архив: Записка от подпредседателя на Министерския съвет стр. 64
Архив: Проекто-разпореждане по доклад № 859 от 8.11.1950 г.
(вж. № 6824) (27.11.1950 г.)
стр. 65
Архив: Разпореждане на Министерския съвет № 936-1 от 27.11.1950 г. стр. 66
Архив: Министерският съвет до Главната дирекция на издателствата стр. 67
Боян Вълчев
За правописа и правописния речник
стр. 68–93
Петя Осенова
Размисли върху разколебаването на граматическите норми
стр. 94–102
Теофана Гайдарова
За някои паралелни думи в „Официалния правописен речник
на българския език“
стр. 103–114
Андреана Ефтимова
Конфликтът узус – кодификация (при формите за множествено
число на някои абстрактни съществителни имена)
стр. 115–122

СИНТАКТИЧНО ПРАВИЛО ЗА ПЪЛНИЯ И КРАТКИЯ ЧЛЕН

Боян Вълчев
Правилото за пълния и краткия член езиково ли е или е правописно?
Или просто измислено?
стр. 123–138
Петър Пашов
По въпроса за пълния и краткия определителен член в българския език
стр. 139–147
Михаил Виденов
Пак за пълния член в българския език
стр. 148–149
Михаил Виденов
Отново и отново за пълния и краткия член
стр. 150–152
Стефка Петрова
Пълен член, кратък член или…?
стр. 153–158
Ирена Василева, Елисавета Бояджиева
Пълния член – мярка за грамотност?
стр. 159–168

КНИЖОВЕН ПРЕГЛЕД

Една повече от навременна и полезна книга стр. 169–173

БИБЛИОФИЛСТВО

Анна Ангелова
180 години от издаването на „Болгарска грамматика“ от Неофит Рилски
стр. 174–181

КОМИКСЪТ – МЕЖДУ ЛИТЕРАТУРАТА
И ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

Антоанета Алипиева
Комиксът – начало на българското му критическо осмисляне?
стр. 182–184
Александър Въчков
Комиксът във Варна (1980–2015)
стр. 185–193
Миша Заславски
Графичният роман „Н“, рисуван от Алекс Малеев
стр. 194–196
Мария Зозикова
Сценаристът и белетристът в творчеството на Асен Кожухаров
стр. 197–209
Антон Стайков
Отвъдният свят в комикса „Илийчо, Август и седемте джуджета“
на братя Гелеви
стр. 210–224