Брой 3–4/2014ТЕМА НА БРОЯ:

190 ГОДИНИ РИБЕН БУКВАР

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

190 години Рибен буквар

Боян Вълчев
Рибният буквар – посланието
стр. 8–10
Петър Берон
Рибен буквар. Предисловие (факсимиле)
стр. 11–20
Иван Радев
Д-р Петър Берон и първият проект за образователното дело у нас
стр. 21–31
Николета Пътова
„Буквар с различни поучения“– между универсалните и патриотичните послания
стр. 32–38
Сирма Данова
Рибният буквар: „отхраняние на социалните животни“
стр. 39–47
Ния Радева
Рибният буквар и българските граматики от 30-те години на ХІХ век
стр. 48–62
Надка Николова
Брашовското филологическо общество през 20-те години
на ХIХ в. и книжовноезиковите доктрини на Българското възраждане
стр. 63–74
Юлия Николова
Васил Ненович– попечителят на Рибния буквар
стр. 75–84
Камен Михайлов
Идеи на Александър Екзарх и Петър Берон за уреждането
на българската просвета
стр. 85–90
Румяна Дамянова
От „Разни и полезни наставления…“ до „Наука за…“–
просветните идеи на Петър Оджаков
стр. 91–98
Аделина Странджева
Как се преподава история на културата в Пловдивското епархийско училище през 60-те години на ХІХ век Един непроучван ръкописен учебник на Йоаким Груев
стр. 99–106
Недка Капралова
Спомоществователството за шест учебника по география
от първата половина на XIX век
стр. 107–113
Славка Керемидчиева
Откритието на Ватрослав Облак– най-значимото събитие в славистиката през XIX век
стр. 114–118
Петя Тодорова
Tеории за интертекстуалността
Развитие на понятието„интертекстуалност“ през 70-те и 80-те години на XX век
стр. 119–131
Мая Велева
Иронията в актуалния медиен дискурс
стр. 132–140
Павлина Кънчева
Към ненаписаната история на Международното социолингвистическо
дружество – София
стр. 141–149
Радослав Цонев
Съюзът па в българската разговорна реч
стр. 150–164
Христо Кючуков
Кохезията в устните разкази на ученици турчета от пети клас
стр. 165–173

КНИЖОВЕН ПРЕГЛЕД

Румяна Русинова за „Езиковедски щрихи и етюди“ от Михаил Виденов стр. 174–178
Емилия Пернишка за „Камбаната на сърцето“ от Константин Попов стр. 179–180
Мария Попова за „Езиково и сградостроителство“ от Катя Исса стр. 180–182
Елена Тачева за „Култура, история, поезия. Надежда Драгова и Първан Стефанов в българската култура и наука“ стр. 183–185
Вероника Кампф за „Die gelbe Villa im Weyertal“ стр. 185–187
Кирил Попов за „Художествена неология“ от Нели Недялкова стр. 187–188
Пламен Шуликов за „Божествената математика: Тревожната хетероклитност на българския символизъм“ от Йордан Ефтимов стр. 189–195

ХРОНИКА

70 години Съюз на учените в България стр. 196–197
Самоков 2014: Осми Цар-Шишманови дни стр. 197–201
Конференция, посветена на творчеството на Николай Хайтов стр. 201–202

НАШИТЕ АВТОРИ

стр. 203–208