Брой 3-4/2010ТЕМА НА БРОЯ:

ЕЗИКОВАТА КУЛТУРА ДНЕС


СЪДЪРЖАНИЕ
ЕЗИКОВА КУЛТУРА

Езиковата култураБоян Вълчев стр. 8–18
Борислав Георгиев
Паронимните грешки от гледище на езиковата и общата култура
стр. 19–25
Бойка Бъчварова
За едни преводачески „затруднения“, които вече дори не са смешни
стр. 26–37
Петя Осенова
Въпроси и отговори
стр. 38–43
Юлияна Стоянова, Лилия Трайкова
Феминизъм или сексизъм? Изразяване на полова и родова принадлежност в българския и немския език
стр. 44–61
Савелина Банова
Отново за рода на думата колега
стр. 62–65
Надка Николова
Съгласуване на съществителните от мъжки род с числителни бройни имена – норма и кодификация
стр. 66–74
Петя Костадинова
За морфологичната употреба на главните букви в съвременния български книжовен език
стр. 75–87
Маргарита Димитрова
Съкращаването и съкращенията като кодификаторски проблем
стр. 88–94
Татяна Александрова
Някои тенденции при употребата на кавичките
стр. 95–101
Катя Грозева Исса
Сблъсък на интерпретациите в речевите реализации на българския език
стр. 102–113
Борис Парашкевов
Етимологията в помощ на езиковата култура
стр. 114–126
Искра Ликоманова
Европейското в езика ни днес
стр. 127–133
Радост Железарова
Закон за езика – решение на езикови или политически проблеми?
стр. 134–141
Боян Вълчев
Правописът, пунктуацията, … училището, всички ние
стр. 142–150
Елена Крейчова
Език, култура и езикова култура в обучението по български език като чужд
стр. 151–153
И един епилог, но не епитаф за езиковата култураБоян Вълчев стр. 154–156

* * *

Иван Радев
Поглед към замонашването на Неофит Бозвели в манастира „Хилендар“
стр. 157–171
Димитър Веселинов
Франкофонски реминисценции в романа „Тютюн“
стр. 172–191
Мая Велева
Стилови техники за персонажно структуриране в романите на Димитър Димов
стр. 192–208
Цветанка Ценова
Теории за обяснение на специфичните езикови нарушения
стр. 209–215

ГОДИШНИНИ

Академик Михаил Виденов на 70 години стр. 216–218

КНИЖОВЕН ПРЕГЛЕД

Кирил Димчев за книгата „Винаги малко повече. Наречия за количество и време в обучението по български език като чужд“ от Андреана Ефтимова стр. 219–220
Радост Железарова за книгата „Какво (не) знаем за Антон Безеншек“ от Найда Иванова стр. 221–225
Владислав Миланов за книгата „От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици“ от Боян Вълчев стр. 225–229
Мария Попова за книгата „Нов принос към българското терминознание“ от Павлина Кънчева стр. 229–232

РЕЧНИЦИ, РЕЧНИЦИ…

Лилия Крумова-Цветкова за „Речника на новите думи в българския език“ стр. 233–236

ЗА АВТОРИТЕ

стр. 237–240