Брой 1-2/2019ТЕМА НА БРОЯ:

Завръщане на Борис Йоцов
в славистикатаСЪДЪРЖАНИЕ

Румяна Дамянова
Защо да четем Борис Йоцов?
Научен проект
(резюме)
с. 9–18
Добромир Григоров
Какво остава зад историята?
Борис Йоцов и неговата философия на историята
(резюме)
с. 19–33
Светла Страшимирова
Идеите на Борис Йоцов в списание „Родина“ (1938–1942)
(резюме)
с. 34–38
Недка Капралова
Интересът на Борис Йоцов към българи, учили в Прага през ХIХ век
(Фамилия Горанови)
(резюме)
с. 39–45
Николета Пътова
Борис Йоцов като директор на Народния театър
(резюме)
с. 45–53
Андриана Спасова
Говорещият архив: Борис Йоцов
(резюме)
с. 54–65
Николай Желев
Документи от и за Борис Йоцов в различни архиви, библиотеки и сбирки
(резюме)
с. 66–68
Мария Китанова
Проектът „Борис Йоцов“ на XVI международен конгрес на славистите
в Белград (20.–27.8.2018 г.)

(резюме)
с. 69–73

Архив

Из ръкописното наследство на Борис Йоцов
Молци на държавата
(резюме)
с. 74–78
Моменти от живота на Борис Йоцов
(резюме)
с. 79–84
Мирена Славова
Античната диатеза и нейните метаморфози във възрожденските граматики на българския език
(резюме)
с. 85–118
Марияна Цибранска-Костова
Историята на Пров от апокрифа „Повест за Кръстното дърво“ в молдовски препис от XVI век
(резюме)
с. 119–132
Георги Митринов
Родопски ли е дамаскинът, съхраняван в архива на родоповеда
Стою Н. Шишков?

(резюме)
с. 133–143
Олга Савеска
Манифестът на Дружеството за борба против поетите – последна „дадаистична замашка“ на ямболските авангардисти
(резюме)
с. 144–151
Ивана Давитков
Аорист и имперфект в българския и сръбския език – значения и употреби
(резюме)
с. 152–168

Книжовен преглед

Нова книга за връзките между България и Русия – проблематизация на близостта
Дечка Чавдарова за Р. Дамянова, И. Калиганов, (Ред.). „България и Русия (ХVІІ–ХХІ век). Пътища и кръстопътища“
с. 169–172
Цялостно и системно изследване на Ахтаровия царственик от 1844 г.
Ния Радева за „Ахтаровият царственик от 1844 година. Текст и изследване“ от Лъчезар Перчеклийски
с. 173–175
Ново изследване върху ранните инкунабули в контекста на българската книжовноезикова история
Валентин Гешев за „Od inkunabułów do pierwszych gramatyk. Konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego (koniec XV – początek XVII wieku)“ от Иван Петров
с. 175–178
Изследвания върху новите тенденции в психологията на езика
Красимира Петрова за “New Trends in the Psychology of Language. LINCOM Studies in Language Acquisition and Bilingualism 02. 2016”
с. 178–183
Нaшите автори с. 184