Брой 1-2/2019ТЕМА НА БРОЯ:

Завръщане на Борис Йоцов в славистикатаСЪДЪРЖАНИЕ

Румяна Дамянова
Защо да четем Борис Йоцов?
Научен проект
с. 9–18
Добромир Григоров
Какво остава зад историята?
Борис Йоцов и неговата философия на историята
с. 19–33
Светла Страшимирова
Идеите на Борис Йоцов в списание „Родина“ (1938–1942)
с. 34–38
Недка Капралова
Интересът на Борис Йоцов към българи, учили в Прага през ХIХ век
(Фамилия Горанови)
с. 39–45
Николета Пътова
Борис Йоцов като директор на Народния театър
с. 45-53
Андриана Спасова
Говорещият архив: Борис Йоцов
с. 54–65
Николай Желев
Документи от и за Борис Йоцов в различни архиви, библиотеки и сбирки
с. 66–68
Мария Китанова
Проектът „Борис Йоцов“ на XVI международен конгрес на славистите в Белград (20.–27.8.2018 г.)
с. 69–73

Архив

Из ръкописното наследство на Борис Йоцов
Молци на държавата
с. 74–78
Моменти от живота на Борис Йоцов с. 79–84
Мирена Славова
Античната диатеза и нейните метаморфози във възрожденските граматики на българския език
с. 85–118
Марияна Цибранска-Костова
Историята на Пров от апокрифа „Повест за Кръстното дърво“ в молдовски препис от XVI век
с. 119–132
Георги Митринов
Родопски ли е дамаскинът, съхраняван в архива на родоповеда Стою Н. Шишков?
с. 133–143
Олга Савеска
Манифестът на Дружеството за борба против поетите – последна „дадаистична замашка“ на ямболските авангардисти
с. 144–151
Ивана Давитков
Аорист и имперфект в българския и сръбския език – значения и употреби
с. 152–168

Книжовен преглед

Нова книга за връзките между България и Русия – проблематизация на близостта
Дечка Чавдарова за Р. Дамянова, И. Калиганов, (Ред.). „България и Русия (ХVІІ–ХХІ век). Пътища и кръстопътища“
с. 169–172
Цялостно и системно изследване на Ахтаровия царственик от 1844 г.
Ния Радева за „Ахтаровият царственик от 1844 година. Текст и изследване“ от Лъчезар Перчеклийски
с. 173–175
Ново изследване върху ранните инкунабули в контекста на българската книжовноезикова история
Валентин Гешев за „Od inkunabułów do pierwszych gramatyk. Konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego (koniec XV – początek XVII wieku)“ от Иван Петров
с. 175–178
Изследвания върху новите тенденции в психологията на езика
Красимира Петрова за “New Trends in the Psychology of Language. LINCOM Studies in Language Acquisition and Bilingualism 02. 2016”
с. 178–183
Нaшите автори с. 184