Брой 1-2/2018ТЕМА НА БРОЯ:

ПсихолингвистикаСЪДЪРЖАНИЕ

Една модерна и бързо развиваща се наука Юлияна Стоянова стр. 8
Ева М. Дрил, Барбара Бокус
Разбиране от деца и юноши на метафори, описващи хора
стр. 9–26
Юлияна Стоянова
Индивидуални вариации в езиковото развитие: България, XXI век
стр. 27–52
Велка Попова
Модалните глаголи в ранната онтогенеза на българския език
стр. 53–74
Татяна Алексиева
Прономинални маркери за препаративна замяна в спонтанния руски дискурс
стр. 75–86
Димитър Попов
Лингвистична персонология по говора: теория, методология и практика
Превъплъщенията на гласа
стр. 87–102
Мирена Пацева
Психолингвистична перспектива към акцентуването в българския език
стр. 103–118
Красимира Петрова
Психолингвистични механизми за идентификация на думата в кръстословиците
стр. 119–129
Пьотър Каловски, Лукаш Малановски
Вербалната ирония: ролята на половата принадлежност на говорещия – адресата и модалността на стимула
стр. 130–142
Андреана Ефтимова
Лексикални средства, сигнализиращи (не)достоверност на медийното съдържание
Психолингвистичен експеримент
стр. 143–153
Марин Дамянов
Близнаци в българското кино – интерпретация на темата за двойника
стр. 154–167
170 години от рождението на Христо Ботев
Таня Лалева
В търсене на ключ към Ботевата поезия
стр. 168–173
140 години от рождението на Пейо Яворов
Венцеслав Шолце
Единичност и нерешимост
Политическите залози на Яворовата поезия
стр. 174–180

Книжовен преглед

Розалина Енгелс-Критидис
Развитие и учене в ранното детство с фокус върху езика и комуникацията потенциалът на закъснялото завръщане към ранната българска модерност
За сборника „Развитие и учене в ранното детство (възрастова валидизация на стандартите за развитие и учене от раждането до три години)“
стр. 181–186
Румелина Василева
Потенциалът на закъснялото завръщане към ранната българска модерност
За сборника „Елена и Димитър Мутеви: ранните пътища на българската модерност“
стр. 186–190
Ваня Георгиева
Приносна книга за учебникаря Йоаким Груев
За монографията „Историята на изкуството като археология“ от Аделина Странджева

стр. 190–193
Диана Атанасова
Нови извори, интерпретации и подходи в славистичната медиевистика
За сборника „Vis et sapientia: studia in honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката“
стр. 193–198
Ваня Колева
Индивидуализмът в българската лирика от края на XIX и началото на XX век
За монографията „Индивидуализмът в българската лирика от края на XIX и началото на XX век“ от Сава Сивриев
стр. 199–200
Велка Попова
Как се овладява втори език? В търсене на отговорите …
За монографията „Овладяване на втори език: проблеми на теорията и практиката“ от Юлияна Стоянова
стр. 200–203

In memoriam

Нели Василева (1959–2018) стр. 204