Брой 1–2/2015ТЕМА НА БРОЯ:

БЪЛГАРИСТИКА В ЧЕХИЯ,
БОХЕМИСТИКА В БЪЛГАРИЯ
 


СЪДЪРЖАНИЕ

Маргарита Младенова
Притежанието в чешкия език от най-стария му период
стр. 8–27
Павел Крейчи
Пет международни бърненски срещи на преподавателите
по южнославянски езици в славянски и неславянски контекст
стр. 28–33
Марек Якоубек, Габриела Фаткова
Българистични изследвания в Kатедрата по антропология
на Западночешкия университет в Пилзен
стр. 34–45
Елена Крейчова
Традиции и съвременно състояние на обучението по български език
в Масариковия университет в Бърно
стр. 46–51
Зорница Цветкова
Български език за неспециалисти в Масариковия университет – традиция и новаторство в обучението днес
стр. 52–56
Диана П. Иванова, Борислав Борисов
Ян Вагнер и популяризирането на българския език в Чехия
(края на ХІХ – началото на ХХ век)
стр. 57–70
Добромир Григоров
Бохумил Храбал в литературния джубокс
стр. 71–79
Вера Каплицка Якимова
Канонът в центъра на вниманието. Дискусии относно литературния
канон в българското и чешкото литературознание след 1989 г.
стр. 80–92
Анжелина Пенчева
Rozervanec или roztrhanec? Романтизъм или бидермайер?
стр. 93–101
Николета Пътова
Сюжетът „Иванко“ по драмата на Васил Друмев
и неговите чешки проекции
стр. 102–114
Любомила Соленкова
Люба Сплиткова-Касърова и българо-чехословашката взаимност
стр. 115–126
Искра Баева
Ян Рихлик и българската историческа бохемистика
стр. 127–134
Теодоричка Готовска-Хенце
П. Й. Шафарик и неговите първи контакти с южните славяни
и с българите
стр. 135–155
Славея Димитрова
Героите и битките на миналото в литературата
на ранното Чешко възраждане
стр. 156–168
Емилия Македонска
Идеалът за книжовен чешки език в епохата
на Чешкото национално възраждане
стр. 169–172
Яна Шупова
Езиковият образ на семейството в чешкия и българския език
стр. 173–181
Нела Мартинкова
Сравнение между изображенията на лидeра в чешката
и в българската политическа комуникация
стр. 182–188
Радост Железарова
Интерференция в някои публикувани преводи
от чешки на български език
стр. 189–196
Миглена Михайлова-Паланска
Семантична вариантност в туристическата терминология
в българския и чешкия език
стр. 197–202
Мая Радичева
Адвербиални значения (за начин, връзка и количество)
на творителния падеж в старочешки и развитието им
в съвременния чешки език
стр. 203–208
Гинка Бакърджиева
Фразеологизми със собствени имена в българския и чешкия език
стр. 209–219
Катерина Томова
Транспозиционни особености на междуметията в българския
и чешкия език
стр. 220–228
Йорданка Трифонова
За обхвата и класификацията на хрематонимите в български и чешки
стр. 229–240
Ани Бурова
Стилизации на авторския субект и на лирическия Aз в поезията
на чешкия модернизъм
стр. 241–252

БИБЛИОФИЛСТВО

Анна Ангелова
Ян Амос Коменски и неговият „Ключ към езиците“
стр. 253–255

ГОДИШНИНИ

Марцел Черни, Божана Нишева
От Христо Ботев до самия праг на XXI век…
Юбилейни щрихи към портрета на българистката Дана Хронкова
стр. 256–277

КНИЖОВЕН ПРЕГЛЕД

Маргарита Младенова
Кирило-Методиевската мисия в Моравия и взаимоотношенията
между Византия и Рим
стр. 278–283
Ина Христова
Литературата и фрагментаризираният свят
стр. 284–288
Анжелина Пенчева
Петра Соукупова на български
стр. 288–289
Людмила Ухлиржова
Полезно изследване, съпоставка и анализ на иновационните процеси
в българския и чешкия език
стр. 290–292
Веселина Синивирска
Множествеността на литературата
стр. 293–296
Надежда Стоянова
Българският диаболизъм почти век по-късно
стр. 296–297

РЕЧНИЦИ, РЕЧНИЦИ...

Цветанка Аврамова
Нови двуезични речници
стр. 298–300

ХРОНИКА

Александра Трифонова
Международна научна конференция по повод 160 години
от рождението на Константин Иречек
стр. 301–302
Радост Железарова
Награда за превод
стр. 303–304