Брой 1-2/2012ТЕМА НА БРОЯ:

СКАНДИНАВИСТИКА В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРИСТИКА В СКАНДИНАВИЯ

СЪДЪРЖАНИЕФилологическа среща на двата края на Стария континент – Боян Вълчев стр. 8
Вера Ганчева
Скандинавистиката в България –досега, засега и по-нататък…
стр. 9-13
Вера Ганчева
Олимп и Валхала. Античната култура – модел за скандинавските автори
стр. 14–21
Евгения Тетимова
Магията на Севера. Литературата на Северна Норвегия от Петер Дас до Хербьорг Васму
стр. 22–34
Елизария Рускова
Догмата на „модерното“ в модерната скандинавска драма – позицията на българската театрална критика от първата третина на ХХ век
стр. 35–52
Силвия Серафимова
Калокаин или кой се страхува от серума на истината. Рефлексии върху ролята на шведската антиутопична литература
стр. 53–69
Росица Цветанова
Загадката на живота като духовно и естетическо предизвикателство в творчеството на Пер Лагерквист
стр. 70–79
Мартин Ненов
Влиянието на староскандинавските кенинги върху формирането на английския поетически език
стр. 80–91
Мария Николова
Селските разкази на Елин Пелин и Бьорнстерне Бьорнсон
стр. 92–94
Арне Хулт
Бележки за глаголния вид и глаголното време в Христо-Ботевото стихотворение „Хаджи Димитър“
стр. 96–99
Арне Хулт
За някои нерешени проблеми в българската граматика в контекста на граматиката на други европейски езици
стр. 100–106
Борис Парашкевов
Отименни скандинавизми в българския език
стр. 107–115
Антония Бучуковска
Лявата дислокация в контекста на развитието на норвежкия език
стр. 116–128
Даниела Асенова
Електронното обучение по български език в Упсала: стратегия за оцеляване или естествена среда за студентите на XXI век?
стр. 129–144
Веселина Георгиева
Специфика на преподаването на шведска фонетика на носители на българския език
стр. 145–153
Павел Стоянов
Някои видове посесивни фрази в шведския език: Релацията имам
стр. 154–162
Иван Тенев
За транскрипцията на някои норвежки собствени имена на български език
стр. 163–170
Владимир Найденов
Регионална вариация в дистрибуцията на мелодичните акценти в традиционните скандинавски изговори на латинския език
стр. 171–185
Анна Ангелова
Рецепция на съчиненията на Сьорен Киркегор в Университетската библиотека
стр. 186–192

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ МЕМОАРИ

Михаил Виденов
Моите срещи с изтъкнати пражки езиковеди
стр. 193–199

Костас Динас
Език или диалект – това е въпросът. По повод „Автобиографията“ на Григор Пърличев (Григорис Ставридис)
стр. 200–207

ДИСКУСИИ

Константин Попов
Неизбежен ли е във филологията терминът „дискурс“?
стр. 208–211

Никита Нанков
Третата софистика
стр. 212–232

КНИЖОВЕН ПРЕГЛЕД

Андреана Ефтимова за книгата „Държавност преди държавата. Свръхфункции на българската възрожденска журналистика“ от Здравка Константинова стр. 233–234

НАШИТЕ АВТОРИ

стр. 238–240